Artikel 1: Definities

1.1 Veggie Love: de eenmanszaak Veggie Love, statutair gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 88641821.

1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Veggie Love een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4 Diensten: alle diensten die Veggie Love voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: on- en offline plantaardig natuurvoedingsadvies, online of face-to-face coaching, on- en offline cursussen, workshops, trainingen, masterclasses.

1.5 Producten: e-books

1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Veggie Love en klant krachtens welke Veggie Love de dienst zal uitvoeren.

1.7 Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.8 Website: www.veggielove.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Veggie Love gedane aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) klant voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een inschrijfformulier door cliënt c.q. klant en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Veggie Love.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

3.1 Offertes van Veggie Love zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.2 Veggie Love zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.

3.3 Aanbiedingen gedaan door Veggie Love zijn slechts geldig voor de genoemde periode die in de offerte is vastgelegd. Aanbiedingen gelden nimmer voor de toekomst.

3.4 Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Veggie Love het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.5 Veggie Love behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 75% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Veggie Love de opdracht zal gaan uitvoeren.

3.6 Alle door Veggie Love gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief BTW en verzendkosten. Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 4: Overeenkomst en meerwerk

4.1 Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Veggie Love verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2 Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke gesloten overeenkomst tussen de klant en Veggie Love zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.4 Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Veggie Love binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.5 Veggie Love heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen.

4.6 Indien Veggie Love, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging, onbekend meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Veggie Love gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Veggie Love in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Veggie Love uitgevoerde werk te vergoeden.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen voor Veggie Love

5.1 Veggie Love garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2 Veggie Love spant zich in om de gegevens die Veggie Love voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3 Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Veggie Love met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4 Veggie Love is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverd producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Veggie Love uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

5.5 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.3 is Veggie Love eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Veggie Love en/of overige promotionele uitingen van Veggie Love.

5.6 Veggie Love zal zich onthouden van het kennisnemen van de inhoud van persoonlijke e-mail of andere bestanden en berichten welke door de klant o servers van Veggie Love worden opgeslagen, tenzij zij hiertoe verplicht wordt vanwege enige wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak.

Artikel 6: Rechten en verplichtingen voor klant en het herroepingsrecht

6.1 De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2 In geval van verhindering aan de zijde van de klant dient de klant dit minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak aan Veggie Love te melden. Dit kan geschieden via telefoon, voicemail of e-mail. Indien de klant niet minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, is Veggie Love gerechtigd tot het in rekening brengen van het volledige bedrag van de geannuleerde afspraak.

6.3 De klant dient Veggie Love te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Veggie Love onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Veggie Love om verzoekt.

6.4 Indien in uitzondering op artikel 6.3 de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Veggie Love zijn verstrekt, heeft Veggie Love het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.5 De klant stelt Veggie Love steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.6 Bij klachten over de door Veggie Love geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Veggie Love binnen 14 (veertien) werkdagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen 1 (één) maand na voltooiing van de volledige opdracht. De klant vrijwaart Veggie Love 1 (één) jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.7 De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.3 die Veggie Love nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Veggie Love niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.8 Wanneer Veggie Love inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Veggie Love is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.9 De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product of dienst binnen minimaal 14 (veertien) dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Veggie Love mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.10 De in artikel 6.9 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product of dienst heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals hij dit in een winkel zou kunnen doen.

6.11 Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Veggie Love. Zo snel mogelijk daarop zendt de klant het product terug naar Veggie Love. Het risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de klant.

6.12 Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.13 Veggie Love kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7: Levering en levertijd

7.1 De door Veggie Lovete hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden on overleg met de klant vastgesteld. De door Veggie Love opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2 Een door Veggie Love vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Veggie Love niet van rechtswege in verzuim.

7.3 Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 60 (zestig) dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Veggie Love, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4 De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Veggie Love mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.3. 7.5 Aan de leveringsplicht van Veggie Love zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Veggie Love geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

Artikel 8: Inschrijvingen

8.1 Alle cursussen, workshops, trainingen, masterclasses of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen zoals benoemd in artikel 8.4.

8.2 Veggie Love behoudt zich het recht, voor waar nodig, de locatie van de cursus, workshop, training, masterclass en/of opleiding te veranderen c.q. wijzigen.

8.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. De inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

8.4 Per cursus, workshop, training, masterclass en/of opleiding zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het minimale vereiste deelnemers is 6 (zes) en maximaal 12 (twaalf) per cursus, workshop, training en/of opleiding.

8.5 Zodra een cursus, workshop, training, masterclass of opleiding vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

8.6 Als een cursus, workshop, training, masterclass en/of opleiding vol zit, kan er een e-mail worden verzonden naar Veggie Love om een plek op de reservelijst te bemachtigen. In het onderwerp van de e-mail dient te worden opgenomen ‘reservelijst [desbetreffende cursus, workshop, training, masterclass en/of opleiding]’. Vermeld daarbij de volledige naam en telefoonnummer. Mocht er weer beschikbaarheid zijn dan wordt er contact opgenomen.

Artikel 9: Afmelden en annuleren door de klant voor een workshop, training, masterclass en/of opleiding

9.1 In geval van verhindering aan de zijde van de klant dient de klant dit minimaal 24 uur voor aanvang van de workshop en/of masterclass aan Veggie Love te melden. Dit kan geschieden via telefoon, voicemail of e-mail. Indien de klant niet minimaal 24 uur voor aanvang van de cursus, workshop, training en/of opleiding afzegt, is Veggie Love gerechtigd de klant geen andere datum tot het volgen van de cursus, workshop en/of masterclass aan te bieden.

9.2 Indien de bedenktermijn zoals benoemd in artikel 6.9 benoemd is verstreken, is klant bij afmelding of annulering voor een cursus, workshop, training, masterclass of opleiding Veggie Love verplicht € 25,- aan administratiekosten te voldoen. Deze kosten worden ingehouden op het bedrag zoals voldaan voor de cursus, workshop, training, masterclass of opleiding.

9.3 Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de cursus, workshop, training, masterclass of opleiding wordt het volledige bedrag, minus de in minder gebrachte administratiekosten terugbetaald. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum van de cursus, workshop, training, masterclass en/of opleiding wordt 50% van het betaalde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het betaalde bedrag in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de cursus, workshop, training, masterclass of opleiding, is er geen recht op restitutie.

Artikel 10: Annulering en verplaatsing van een workshop en/of masterclass door Veggie Love

10.1 Zoals in artikel 8.4 benoemd vindt er alleen doorgang plaats mits er voldoende klanten zijn voor de workshop en/of masterclass. Veggie Love is gerechtigd bij onvoldoende klanten de aangeboden workshop en/of masterclass te annuleren of te verplaatsen. Indien er geen doorgang vindt van een workshop en/of masterclass, wordt daar uiterlijk 7 dagen voor aanvang over gecommuniceerd.

10.2 Veggie Love is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop en/of masterclass de datum of tijdstip van de workshop en/of masterclass te wijzigen. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop en/of masterclass kosteloos te verplaatsen.

10.3 Veggie Love is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop en/of masterclass te annuleren. Bij annulering kan in overleg de inschrijving zonder naar de klant bijkomende kosten worden verplaatst naar een andere datum.

Artikel 11: Betaling

11.1 De klant dient de gehele vordering direct tijdens inschrijving te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Veggie Love.

11.2 Indien de klant beschikt over een kortingscode, dan dient deze tijdens het betalingsproces in de webshop, betaalpagina of inschrijfformulier ingevoerd te worden. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevuld, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

11.3 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt de overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan klant er geen aanspraak meer op maken. De gehele vordering is dan per direct opeisbaar.

11.4 Alle door Veggie Love verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.5 Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

11.6 Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van € 50,00 exclusief BTW bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van de zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

11.7 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.8 In bovenstaande gevallen heeft Veggie Love voorts de recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

11.9 De klant gaat ermee akkoord dat Veggie Love elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Veggie Love zich het recht om hiervoor meerkosten á €2,50 per factuur te berekenen.

11.10 De klant kan bezwaren tegen de door Veggie Love verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Veggie Love kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Veggie Love een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

11.11 Alle door Veggie Love geleverde producten en diensten blijven eigendom van Veggie Love totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Veggie Love zijn voldaan.

11.12 Het is niet mogelijk de kosten voor de werkzaamheden van Veggie Love vergoed te krijgen bij een zorgverzekeraar.

11.13 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 11.5 kan Veggie Love zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: -aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; -ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; -het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen; -klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Veggie Love voortvloeiende verplichtingen; -klant inbreuk maakt op de rechten van derden; -klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Veggie Love; -klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven; -bij terugkerende betalingsproblemen.

11.14 Veggie Love zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Iedere overeenkomst tussen Veggie Love en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Veggie Love kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

12.2 Indien Veggie Love onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 12.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste betaalde factuur door klant.

12.3 In aanvulling op artikel 12.2 is Veggie Love dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: -de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; -de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Veggie Love aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Veggie Love toegerekend kunnen worden; -redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

12.4 Veggie Love sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van Veggie Love geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Veggie Love.

12.5 Veggie Love is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

12.6 Klant vrijwaart Veggie Love voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Veggie Love.

12.7 Veggie Love is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie (zoals teksten en/of afbeeldingen) tot zich heeft genomen/gekregen.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Veggie Love is niet aansprakelijk voor overmacht situaties waarin zij genoodzaakt is de overeengekomen afspraken op te schorten. Veggie Love zal haar uiterste best doen om situaties als deze te voorkomen, mocht een situatie aan de orde komen kan zij de afspraak, zonder in gebreke te zijn, met een maand opschorten. De betalingsverplichting voor de klant wordt daarmee eveneens opgeschort.

13.2 Veggie Love is niet gehouden aan de verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

13.3 Veggie Love is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Veggie Love weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Veggie Love kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Veggie Love een overeenkomst is aangegaan.

13.4 Naast het bepaalde in artikel 13.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 14: Geheimhouding

14.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gefotografeerd, gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een cursus, workshop, training, masterclass, opleiding en/of cursusmateriaal is niet toegestaan. De klant is niet gerechtigd cursus-, workshop-, training-, masterclass- of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Veggie Love toekomen, op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

14.2 De klant verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die hij/zij van medecursisten c.q. klanten tijdens de cursus, workshop, training, masterclass en/of opleiding ontvangen en waarvan de cursisten c.q. klant het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.

Artikel 15: Conformiteit

15.1 Veggie Love zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte of overeenkomst overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte of overeenkomst overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Veggie Love in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

15.2 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 15.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Veggie Love worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Veggie Love aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Veggie Love.

15.3 Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Veggie Love te leveren diensten/producten voor rekening komt van Veggie Love, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 16: Overige bepalingen en toepasselijk recht

16.1 Veggie Love behoudt zich altijd het recht om de cursussen, workshops, trainingen, masterclasses en/of opleidingen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

16.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de klant.

16.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Veggie Love en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

16.4 Indien Veggie Love op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

16.6 Eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

16.7 Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Veggie Love hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

16.8 Veggie Love behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Veggie Love overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 (zeven) dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

16.9 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Veggie Love partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.10 De klant en Veggie Love zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

16.11 Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Veggie Love en de klant.

Artikel 17: Identiteit

KvK nummer : 88641821

BTW nummer : NL004638770B40

Adres : Boven – Leeuwen

Telefoon : (+31) 06-34445073

E-mail : info@veggielove.nl

Website : https://www.veggielove.nl


Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 6 januari 2023.